Fundacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundacja Pomocy Dzieciom Osieroconym, Bezdomnym i Niepełnosprawnym im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem

2016-02-09

Fundacja Pomocy Dzieciom Osieroconym, Bezdomnym i Niepełnosprawnym im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem

KRS: 0000086700
adres: ul. Piaskowa 11, 37- 420 Rudnik nad Sanem
Prezes: Edward Tomecki

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom osieroconym, bezdomnym i niepełnosprawnym

Niżańska Fundacja Równych Szans "STOKROTKA"

2016-02-09

Niżańska Fundacja Równych Szans "STOKROTKA"

KRS: 0000215129
adres: ul. Kościuszki 1a, 37-400 Nisko,
Prezes: Monika Sokołowska Trela

Celem Fundacji jest:
- działalność na rzecz zainicjowania procesu zmian społecznych tworzących dzieciom i młodzieży warunki równych szans na drodze ich rozwoju w życiu szkolnym i pozaszkolnym.
 - niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, a w szczególności pochodzących ze środowisk w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Fundacja na Rzecz Kultury, Rozwoju i Dialogu "Polonia et Carpatia" w Łazowie

2016-02-09

Fundacja na Rzecz Kultury, Rozwoju i Dialogu "Polonia et Carpatia" w Łazowie
KRS: 00000345951
Prezes: Joanna Sawicka
adres: Łazów 68, 37- 418 Krzeszów

Celami fundacji są: 1.Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, edukacji, kultury fizycznej i innych odwołujących si do tradycji kulturowych i dobrego sąsiedztwa pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego. 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w rozwoju samorządności, promowaniu inicjatyw społecznych w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, współpracy transgranicznej. 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 4. Popularyzacja idei współpracy ponad podziałami. 5. Kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, w tym obrzędowości, kultury życia codziennego, obyczajów i upowszechnianie oraz ochrona przed niekorzystnymi wpływami cywilizacji i globalizacji. 6. Utrwalanie regionalnych tradycji i obyczajów oraz ich ochrona w ramach dziedzictwa narodowego. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 8. Wspieranie organizacji, których celami statutowymi jest: działalność popularnonaukowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, oświaty sanitarnej i pomocy społecznej, adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Fundacja "Radosna Pomoc" w Ulanowie

2016-02-09

Fundacja "Radosna Pomoc" w Ulanowie

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
KRS: 0000458829
Prezes: Elżbieta Maciejko

Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w kryzysie, ratowanie porzuconych dzieci, opieka nad rodzinami wielodzietnymi, całodobowa i doraźna pomoc dzieciom i młodzieży, osobom samotnie wychowującym dzieci , osobom ubogim, nieprzystosowanym społecznie, bezdomnym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym, uzależnionym od alkoholu i innych nałogów.

Fundacja "Ojczyzna w Potrzebie"

2016-02-09

Fundacja "Ojczyzna w Potrzebie"
KRS: 0000518737
adres: ul. Daszyńskiego 48
37-400 Nisko

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i ich państwa we wszelkiej działalności mającej za zadanie rozwój państwa polskiego i społeczeństwa we wszystkich wymiarach i zapobieganie degradacji.

Fundacja wspierania inicjatyw w Majdanie Golczańskim

2016-02-09

Fundacja wspierania inicjatyw w Majdanie Golczańskim
KRS: 0000530364
adres: Majdan Golczański 37A, 37-405 Jarocin
Prezes: Alina Malinowska
Celami Fundacji są: Celami fundacji są: 1. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
2. Stworzenie i zapewnienie warunków do krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych; 3. Propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa; 4. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 5. Stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa; 6. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 7. Animacja życia kulturalnego młodzieży w zakresie różnych dziedzin sztuki; 8.Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym i wśród studentów; 9. Integracja środowisk młodzieży aktywnej oraz wzajemna wymiana doświadczeń; 10. Edukacja młodzieży, szczególnie w obrębie działań artystycznych, kulturalnych i sportowych oraz edukacja międzykulturowa; 11. Upowszechnianie równego dostępu do kultury wśród młodzieży z mniejszymi szansami; 12. Upowszechnianie metod terapii opartych na działaniach w sferze edukacji, kultury i sztuki; 13. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej młodym, uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych; 14. Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie; 15. Wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze edukacji.

Fundacja DZIEDZICTWO

2016-02-09

Fundacja DZIEDZICTWO
KRS: 0000540974
adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 33, 37-410 Ulanów
prezes: Janusz Dąbek
 Celem fundacji jest: 1. Prowadzenie centrum muzealno-edukacyjnego. 2. Promowanie wiedzy historycznej oraz kultywowanie tradycji Podkarpacia będącego częścią historycznego regionu Galicji ze szczególnym uwzględnieniem Ulanowa i okolic. 3. Prowadzenie prac badawczych nad historią oraz kulturą materialną mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli mniejszości etnicznych i narodowych. 4. Popularyzacja historycznej wielokulturowości oraz walorów turystycznych regionu. 5. Inicjowanie, wspieranie działań obywatelskich na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. 6. Promocja i organizacja wolontariatu. 7. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, służąca rozwojowi ogólnospołecznemu, uwzględniająca pamięć, tradycję i obyczaje ziem położonych między Wisłą i Sanem. 8. Rozwijanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, ich potomkami.

Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków

2016-02-09

Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków

KRS: 0000582664
adres: Plac Wolności 3, 37-400 Nisko
Prezes: Tadeusz Kulczyk
Fundacja prowadzi działalność na rzecz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:
1) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej  lub materialnej;
2) dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
3) dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Fundacja "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" im. Stanisławy Tutka

2016-06-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:2305